Leighton’s first time on a slackline (Taken

Leighton’s first time on a slackline (Taken with Instagram at Squaw Valley Ski Resort)

Leighton’s first time on a slackline (Taken with Instagram at Squaw Valley Ski Resort)